فهرست کلی

باسمه تعالی

این بخش از سایت در صدد ارائه ترجمه فارسی «تفسیر الاساس» نوشته مفسر سوری «سعید حوی» است. شاخصة نظریة حوی، مبنا قرارگرفتن سورة بقره برای فهم انسجام مضمونیِ دیگر سوره‌های قرآن است. او برای شناسایی و تعیین روابط معنایی و شکلیِ بین سوره ها و آیات قرآن، از نشانه ها و قرائن لفظی و معنوی استفاده می کند. جهت آشناییِ تفصیلی با این تفسیر، به این صفحه مراجعه کنید.

در ادامه، فهرستِ تقسیم بندی سوره های قرآن بر اساس تفسیر الاساس ارائه می شود. جهت مطالعه هر مطلب، روی لینک آن کلیک کنید.

ملاحظه: قصد مترجم، ترجمه تمام تفسیر الاساس نبوده، و فقط بخش هایی که به تقسیم بندی سوره های قرآن و «نظریه وحدت مضمونی» سعید حوی مربوط می شده ترجمه شده است.

سوره فاتحه

قسم طوال

سوره بقره

سوره آل عمران

سوره نساء

سوره مائده

سوره انعام

سوره اعراف

سوره انفال و توبه

سوره انفال

سوره توبه

قسم مئین

مجموعه اول

سوره یونس

سوره هود

سوره یوسف

سوره رعد

سوره ابراهیم

مجموعه دوم

سوره حجر

سوره نحل

سوره اسراء

سوره کهف

سوره مریم

مجموعه سوم

سوره طه

سوره انبیاء

سوره حج

سوره مومنون

سوره نور

سوره فرقان

سوره های «طاسینات»

سوره شعراء

سوره نمل

سوره قصص

قسم مثانی

مجموعه اول

سوره های «الف لام میم»

سوره عنکبوت

سوره روم

سوره لقمان

سوره سجده

سوره احزاب

سوره سبأ

سوره فاطر

سوره یس

مجموعه دوم

سوره صافات

سوره ص

مجموعه سوم

سوره زمر

سوره غافر

سوره فصلت

مجموعه چهارم

سوره شوری

سوره زخرف

سوره دخان

مجموعه پنجم

سوره جاثیه

سوره احقاف

سوره محمد (قتال)

سوره فتح

سوره حجرات

سوره ق

قسم مفصل

مجموعه اول

سوره ذاریات

سوره طور

سوره نجم

سوره قمر

سوره الرحمن

سوره واقعه

مجموعه دوم

سوره حدید

سوره مجادله

مجموعه سوم

سوره حشر

سوره ممتحنه

مجموعه چهارم

سوره صف

سوره جمعه

سوره منافقون

مجموعه پنجم

سوره تغابن

سوره طلاق

سوره تحریم

سوره ملک

سوره قلم

مجموعه ششم

سوره حاقه

سوره معارج

سوره نوح

سوره مزمل

سوره مدثر

مجموعه هفتم

سوره قیامه

سوره انسان

مجموعه هشتم

سوره مرسلات

سوره نبأ

مجموعه نهم

سوره نازعات

سوره عبس

سوره تکویر

سوره انفطار

مجموعه دهم

سوره مطففین

سوره انشقاق

مجموعه یازدهم

سوره بروج

سوره طارق

سوره اعلی

سوره غاشیه

مجموعه دوازدهم

سوره فجر

سوره بلد

سوره شمس

سوره لیل

سوره ضحی

سوره انشراح

مجموعه سیزدهم

سوره تین

سوره علق

سوره قدر

سوره بینه

سوره زلزال

مجموعه چهاردهم

سوره عادیات

سوره قارعه

سوره تکاثر

مجموعه پانزدهم

سوره عصر

سوره همزه

سوره فیل

سوره قریش

سوره ماعون

سوره کوثر

سوره کافرون

سوره نصر

سوره مسد

سوره اخلاص

سوره فلق

سوره ناس بحث نهایی در سیاق عام قرآنی

چنانچه مطلبی مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران مشاهده کردید با اطلاع دادن ، ما را در امر حذف آن یاری نمایید


X
چنانچه مطلبی مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران مشاهده کردید با اطلاع دادن ، ما را در امر حذف آن یاری نمایید